Kontakt


Diagnosticum, s.r.o.

Ul. 1. mája 2045, 
066 01 Humenné

Tel: 057/ 7706 595
Fax: 057/7750522

email: info(at)diagnosticum.sk

 

 

 

 

1.0         Profil a zameranie organizácie  

Diagnosticum s.r.o. Humenné (ďalej NZZ) od roku 2005 poskytuje zdravotnú starostlivosť v  samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializovanom odbore rádiológia, magnetická rezonancia pre nemocnice, ambulantné zdravotnícke zariadenia, prípadne samoplatcov.      

Diagnosticum s.r.o. Humenné

Ul. 1. mája 2045

Suterén budovy SVaLZ

Polikliniky NsP A. Leňa

066 01 Humenné

tel.č.:              057/7706 kl.595

fax:                 057 / 775 0522

e-mail:           diagnosticum@stonline.sk

 

Pracovisko je umiestnené v suteréne budovy SvaLZ polikliniky NsP A.L. Humenné,  s vchodom pre mobilných pacientov vedľa vchodu do Výdajne zdrav. materiálu a s bezbariérovým vchodom pre imobilných pacientov výťahom cez vchod  na bývalé rehabilitačné odd.

Na tomto pracovisku je inštalovaný moderný MR pristroj Essenza o sile magnetu 1,5 T. Ide o otvorený prístroj, ktorý nevyvoláva klaustrofobický efekt.

Prístroj umožňuje vyšetrenia magnetickou rezonanciou celého tela.  Je vybavený kompletným sortimentom cievok a veľkým množstvom najmodernejších a jedinečných vyšetrovacích sekvencií. Okrem klasickej škály vyšetrení magnetickou rezonanciou s očakávaným prínosom pre diagnostiku neurologických, ortopedických a onkologických ochorení, ponúka aj také vyšetrenia ako je MR cholangiopankreatikografia (zobrazenie žlčových a pankreatických vývodov bez použitia kontrastu), MR urografia (zobrazenie močových ciest taktiež bez použitia kontrastnej látky, ako aj s použitím bezpečnej kontrastnej látky a tiež MR vyšetrenie prsníkov. Obsahuje protokoly s vysokým rozlíšením pre zobrazenie nádorov orgánov panvy (močový mechúr, prostata, maternica). Prístroj umožňuje tiež všetky druhy MR vyšetrení ciev a to tak bez podania kontrastnej látky, ako aj s kontrastnou látkou.

 

Vyšetrenia sú vykonávané na základe zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovni  na základe indikácie odborným lekárom.


2.0         Politika kvality

Vedenie NZZ považuje riadenie a zabezpečenie kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiológie za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

Vedenie Diagnosticum s.r.o. Humenné sa zaväzuje spĺňať požiadavky zákazníkov a trvalo zlepšovať efektívnosť a účinnosť systému manažérstva kvality (SMK).

 

            Zásady politiky kvality:

1.         Trvalé uspokojovanie požiadaviek zákazníkov.

2.         Realizácia prác “na prvýkrát správne”.

3.         Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do zlepšovania kvality.

4.         Vytváranie podmienok zo strany manažmentu organizácie na bezchybný výkon všetkých zamestnancov.

5.         Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov.

6.         Efektívna komunikácia a tímová práca pri uplatnení procesného prístupu SMK v organizácii.

7.         Všestranné vzdelávanie zamestnancov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend.

8.         Motivácia zamestnancov zo strany manažmentu a diferencované odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh.

9.         Rozvoj a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať požadovanú kvalitu za čo najkratší čas.

10.       Rast kultúry v organizácii, ekonomická prosperita a z nej vyplývajúci sociálny prístup manažmentu k zamestnancom.

 

Základné strategické ciele uvedené v tejto príručke sú užšie špecifikované a realizované v podobe schválených cieľov kvality na príslušný rok. Ich plnenie je záväzné pre všetkých zamestnancov. Ciele kvality na konkrétny rok sú uvedené v dokumente Z 05 -1.0.3.

Vedenie Diagnosticum s.r.o. Humenné sa zaväzuje vytvárať také podmienky práce, ktoré vyústia nielen do splnenia týchto cieľov, ale aj do celkovej pohody pri ich dosahovaní.

V súlade s normou STN EN ISO 9001 vedenie NZZ vymenovalo príslušného poverenca pre manažment kvality (ďalej PMK) (Príloha 5 PK).

3.0         Stratégia riadenia a zlepšovania kvality

Jediným spôsobom ako zistiť požiadavky zákazníkov je “spýtať sa ich”. Potom možno diskutovať o tom, ako požiadavky splniť a aké rozhodnutia pre to prijať.

Vedenie NZZ požaduje od svojich zamestnancov záväzok ku kvalite cestou samohodnotenie a zdokonaľovania práce, ktorý vedie k eliminácii chýb, štandardizácii a k uspokojovaniu potrieb zákazníkov.

Vedenie presadzuje partnerské vzťahy s dodávateľmi. Partnerstvo predstavuje dlhodobý záväzok medzi dvoma alebo viacerými organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických obchodných cieľov zvyšovaním efektívnosti zdrojov každého z partnerov. Význam partnerských vzťahov vidí vedenie organizácie v tom, že v partnerstve každý hľadá tie najlepšie riešenia. Podstatnú úlohu pri tom zohrávajú dôvera a úprimnosť. V partnerstve nedochádza k výhodám a ziskom zneužívaním druhých a každý z partnerov má záujem na podpore druhého s cieľom dosiahnuť spoločne dohodnuté ciele.

Pomoc iným uskutočňujeme tým, že ich zahrnieme do zlepšovacích aktivít, zrealizujeme spoločné školenia a všestranne podporíme ich zlepšovateľské iniciatívy.

Zvyšovanie efektívnosti nie je krátkodobý program, ktorý skončí vtedy, keď sa dosiahnu bežné ciele. Ak chceme napredovať, nemôžeme si dovoliť zostať stáť a uspokojiť sa s tým, čo sme doteraz dosiahli. Konkurencia sa bude neustále zlepšovať a zákazníci budú vyžadovať stále vyššiu kvalitu. Našim cieľom je preto nepretržité zdokonaľovanie všetkých aktivít.

Byť medzi najlepšími si vyžaduje proces sústavného porovnávania našich produktov, služieb a obchodných operácií s tými, ktorí predstavujú v danej oblasti špičku.

Kľúčovými krokmi tohto procesu sú:

            1. rozhodnutie, čo porovnávať

            2. zhodnotenie práce NZZ a práce konkurenta

            3. plánovanie a riadenie zdokonaľovacích aktivít

Eliminácia chýb je významným prostriedkom k dosiahnutiu spokojnosti zákazníka pri čo najnižších nákladoch. Vyhnúť sa chybám neznamená nevyhnutne pracovať ťažšie. Je potrebné pochopiť, čo sa od nás vyžaduje, či máme všetko potrebné na realizáciu práce a potom už len starostlivo venovať pozornosť tomu, aby zákazník dostal to, čo potrebuje.

Naším cieľom je pracovať správne na prvýkrát.

Aby sme mohli posúdiť úspešnosť NZZ pri zdokonaľovaní kvality, musíme všetky aktivity monitorovať a hodnotiť. Je potrebné, aby sme merali všetko, čo je merateľné a výsledky porovnávali so stanovenými cieľmi. Informácie o dosiahnutom úspechu je potrebné poskytnúť zainteresovaným stranám – zákazníkom, vedeniu, konateľovi, zamestnancom a spoločnosti.

Dobrá komunikácia je základom efektívnosti NZZ. Zabezpečuje informovanosť, pochopenie, napomáha tímovej práci. Všetci zamestnanci potrebujú navzájom komunikovať, vysvetľovať svoje požiadavky, získavať spätné väzby o tom, ako práca prebieha, predkladať nové návrhy, riešiť problémy a pod. Všetci sme zodpovední za zvýšenie kvality komunikácie.

Efektívnosť musí vychádzať z vedenia NZZ. Manažéri majú mimoriadny vplyv na spôsob práce organizácie. Pri správnom vedení sa uznáva význam každého pracovníka zapojeného do aktivít so záväzkom uspokojovať zákazníka cestou efektívnej práce. Efektívny vedúci vedie svoj tím tak, aby ho nasledovali všetci členovia tímu.

Väčšina ľudí uprednostňuje prácu kvalitnú pred prácou nekvalitnou. Týchto ľudí budeme podporovať s cieľom dosiahnutia efektívnosti pri plnení úloh. Zamestnancom NZZ poskytneme typ školenia, ktoré povedie k rozvoju ich tvorivosti a k bezchybnému pracovnému výkonu, ktorý bude efektívny.

Významným faktorom skvalitnenia práce zamestnancov je tímová práca, aplikovaním ktorej môžeme dosiahnuť ciele, ktoré jednotlivci dosiahnu oveľa ťažšie. Tímovou prácou možno najlepšie využiť skúsenosti i zručnosti jednotlivcov, prijímať lepšie rozhodnutia a získať viac potešenia z práce.

 

Odmena je súčasť procesu NZZ, ktorou sa formálne uznáva úsilie a výkon pracovníkov. Uznaním a ocenením sa má dosiahnuť aktívny prístup k plneniu si povinností, záväzok ku kvalite a nepretržité zdokonaľovanie práce. Budeme presadzovať, aby uznanie bolo pravé a spravodlivé. Základom pre odmeňovanie budú dosiahnuté výsledky na danom úseku práce a schopnosť pracovníka podávať bezchybný pracovný výkon.

Uspokojovanie požiadaviek zákazníkov je náš hlavný cieľ. Môžeme ho dosiahnuť len vtedy, ak bude kvalita v centre všetkého, čo robíme. Kvalita je pre NZZ potrebná, pretože zákazníci ju vyžadujú a budúcnosť NZZ je od nej závislá.

4.0         Systém manažérstva kvality

4.1      Vypracovanie a vedenie dokumentácie SMK

Dokumentácia SMK v NZZ sa delí na smernice (S), ktoré detailne popisujú jednotlivé činnosti prebiehajúce v rámci NZZ , protokoly (P) sú odborné usmernenia a záznamy (Z) sú dokumenty opisujúce dosiahnuté výsledky alebo poskytujúce dôkazy o vykonaných činnostiach (vyplnený formulár).

Vypracovanie a vedenie dokumentácie bližšie definuje smernica S 04-2.

 

4.2      Rada kvality

Rada kvality sa stretáva minimálne raz ročne.

Úlohou Rady kvality je zaistenie pracovných podmienok kvalitného systému a stály dozor nad vývojom systému.

Členovia:      konateľ NZZ

                       PMK

                       odborný garant

                       vedúci rádiologický asistent

                       zdravotná sestra

 

PMK informuje o stretnutí a jeho programe ostatných členov rady minimálne 5 dní vopred. Po skončení zasadania vypracuje Zápis z Rady kvality (Z 04-1.0.1) a plán opatrení Z 04-1.0.3. Funkcia a činnosť Rady kvality sú bližšie popísané v S 04-1.

 

4.3      Ochrana a správa údajov

Smernica k procesu, súvisiaceho s ochranou osobných údajov (S 04-3), popisuje zhromažďovanie údajov a spracovávanie údajov počítačmi. Cieľom tejto smernice je, aby zodpovedala aktuálne platnej legislatíve. Ochrana počas správy údajov v súlade so záujmami NZZ a vyšetrovanej osoby by mala podporovať lekárske tajomstvo a zabraňovať porušovaniu predpisov o správe údajov. NZZ považuje za dôležité, aby v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnej miere boli osobné údaje používané iba k  dosiahnutiu zákonného cieľa, a to podľa pravidiel zákona o ochrane údajov. Vedenie NZZ je s  týmto zákonom oboznámené a riadi sa ním.

NZZ sa prikláňa k  zásade, že kvalitnú starostlivosť o zákazníka je možné dosiahnuť iba s  kvalitnou dokumentáciou. Kladie preto dôraz na korektnosť a dôležitosť dokumentácie a správou údajov sa usiluje o zaistenie kvality. Archivácia dokumentov prebieha v súlade s registratúrnym poriadkom a je bližšie definovaná v S 04-6.

 

4.4      Súvisiaca dokumentácia

S 04-1                       Rada kvality

S 04-2                       Riadenie dokumentácie a záznamov

S 04-3                       Ochrana a správa údajov

S 04-6                       Registratúrny poriadok

STN EN ISO 9001-Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

Z 05 -1.0.3    Ciele kvality

Z 04-1.0.1     Zápis z Rady kvality

Z 04-1.0.3     Plán opatrení

Mapa procesov (Príloha 6 PK)

 

5.0         Zodpovednosť manažmentu

5.1      Plánovanie SMK

Vedenie NZZ pravidelne vyhotovuje kontrolovaný a aktualizovaný, na systéme strategických, prípadne krátkodobých a dlhodobých cieľov založený plán opatrení (Z 04-1.0.3), ktorý obsahuje nariadený cieľ, úlohy vykonateľné v záujme dosiahnutia cieľa, potrebné hmotné/nehmotné zdroje, zodpovednosti a termíny splnenia (pozri S 04-1). Tento plán opatrení určuje úlohy manažmentu kvality, ktoré sú v záujme splnenia stanovených cieľov.

Zodpovedné osoby, ktoré sú uvedené v pláne opatrení, sú v závislosti od svojich kompetencií a v záujme dosiahnutia sformulovaných cieľov SMK, zodpovedné za mobilizáciu pracovníkov NZZ, prípadne za ich prizvanie a začlenenie v záujme plánovania čo najúčinnejších a najúspešnejších riešení. Pri prizvaní viacerých osôb  a/alebo pri rozdelení merateľných, kontrolovateľných a hodnotiteľných etáp sa musí vypracovať plán manažmentu kvality (Z 05-1.0.2).

V pláne opatrení uvedená zodpovedná osoba je oprávnená vypracovať plán manažmentu kvality a tento plán nadobudne účinnosť po súhlasnom stanovisku PMK. Potreba zdrojov pre plán manažmentu kvality nesmie prevýšiť rámec určený v pláne opatrení. Prekročenie rámca zdrojov môže schváliť len riaditeľstvo NZZ . Zodpovedné osoby, ktoré sú uvedené v pláne manažmentu kvality (Z 05-1.0.2), sú zodpovedné za splnenie schváleného plánu manažmentu kvality a osoba, ktorá je určená v pláne opatrení (Z 04-1.0.3), je zodpovedná za dozor pri realizácii a za vyhodnotenie výsledkov.

Pri prerušeniach, to znamená pri výskyte určitých problémov, treba o určenie ďalších opatrení požiadať PMK.

            Proces plánovania SMK je bližšie popísaný v S 05-1.

 

5.2         Manažment financovania vykonaných vyšetrení

Cieľom S 05-3 je vypracovanie, posúdenie, odsúhlasenie a následné uzatvorenie zmlúv NZZ s jednotlivými zdravotnými poisťovňami (ZP) za účelom zúčtovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti (vykonaných vyšetrení).

 

 

 

 

5.3      Organizačná štruktúra

 

 

 

Konateľ

 

2 rádiologickí asistenti  Zdravotná sestra Odborný garant/vedúci lekár Upratovačka  2 lekári  Dokumentačná pracovníčka PMK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4      Súvisiaca dokumentácia

S 04-1                       Rada kvality

S 05-1                       Riadenie dokumentácie a záznamov

S 05-3                       Manažment financovania vyšetrení

Z 05-1.0.2     Plán manažmentu kvality

Z 04-1.0.3     Plán opatrení

 

6.0         Manažérstvo zdrojov

6.1      Pracovný poriadok

Cieľom S 06-1 je písomná formulácia úprav pre založenie, zmenu a ukončenie pracovných pomerov v NZZ. V riadení ľudského potenciálu sa musíme snažiť o stabilné, dobre vyškolené             pracovné sily a o ich viazanosť (zachovanie).

Zamestnanci pracujúci v NZZ sú vyberaní a prijímaní vedením NZZ. Mzdu za prácu a prípadné príplatky nového zamestnanca určuje vedenie NZZ. Viac informácii týkajúcich sa pracovných pomerov je uvedených v pracovnom poriadku S 06-1.

 

6.2      Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok (S 06-2) stanovuje požiadavky na prevádzku NZZ z hľadiska zdravia a predchádzania vzniku prenosných chorôb. Detailne opisuje napr. rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, priestorové vybavenie, prevádzkový režim, nakladanie s odpadom, atď.

 

6.3      Školenie, vzdelávanie a hodnotenie

Výber pracovnej sily vhodnej na vykonávanie práce v rámci obsadzovaného     pracovného miesta a jej cielené vyškolenie vzhľadom na úlohy a prípadné osobitosti zariadenia prebieha v súlade s S 06-3.

Na zabezpečenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je potrebný primeraný výber zamestnancov NZZ. Formulovanie textu vypísaného konkurzu na obsadenie pracovného miesta je úlohou vedenia NZZ, ktoré uplatní zamestnávateľské právo na obsadzované pracovné miesto.

Vedenie NZZ vypracováva a schvaľuje ročný plán vzdelávania zamestnancov NZZ

(Z 06-3.0.2), v ktorom sú zaradené aj jednotlivé zložky sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Organizátor danej akcie sústavného vzdelávania vydá príslušnému zúčastnenému zamestnancovi NZZ  potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní, ktorého kópia sa následne uloží v personalistike NZZ.

Ak sa uskutoční odborný seminár v rámci NZZ, účastníci tohto seminára musia podpísať denník školenia (Z 06- 3.0.1), ktorý sa musí odovzdať PMK a uchovať po dobu 5 rokov.

Každý priamy nadriadený je povinný sledovať činnosti svojich podriadených zamestnancov a každoročne ich hodnotiť v poslednom mesiaci kalendárneho roka (Z 06-3.0.3).

 

6.4         Pravidlá investícií

Smernica S 06-4 definuje postup pri úprave procesov zabezpečujúcich neustály rozvoj štrukturálnych podmienok. Naše nároky podporované odbornými požiadavkami, resp. výsledkami prieskumu trhu, stanoví vedenie NZZ podľa kontroly pri rešpektovaní súčasných predností, nedostatkov, možností a  rizík ohrozujúcich prevádzku. Pred definitívnym stanovením investičných cieľov sa musia preveriť rôzne platné úradné predpisy (ochrana životného prostredia, bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, plánovanie mesta, ochrana pamiatok atď.), a ak je to potrebné v záujme realizácie cieľov, vyžiadať od úradov písomné principiálne stanovisko.

Stanovenie finančných a  materiálnych prostriedkov potrebných pre realizáciu investície, resp. poskytnutých, je úlohou vedenie NZZ. Formulované ciele a  finančné podmienky realizácie, resp. plánovaný spôsob amortizácie výdavkov, ako aj predvídateľných rizík pri neuskutočnení investície, musí schváliť vedenie NZZ.

Úlohou osoby poverenej koordináciou je zostaviť plán pre investíciu,(Z 06-4.0.1) v ktorom bude uvedený predmet, cieľ investície a budú v ňom stanovené oblasti zodpovednosti pre rôzne činnosti a lehota plnenia.

 

6.5      Pravidlá uvedenia do prevádzky prístrojov a zariadení

Prevzatie práva na užívanie prístrojov v NZZ môže nasledovať len so súhlasom vedúceho rádiologického asistenta, ktorý to potvrdí ako schvaľujúca osoba svojím podpisom na odborne vyplnenom protokole o uvedení do prevádzky (Z 06-5.0.1).

Počas vypĺňania jednotlivých rubrík protokolu o  uvedení do prevádzky alebo prevádzkového denníka sa musia dodržiavať popri identifikačných údajoch zariadení a  elektronických a  bezpečnostných údajoch aj ostatné body, bližšie definované v S 06-5.

 

6.6         Súlad pracovného prostredia

Kvalita NZZ zahŕňa kvalitu služieb, procesov a pracovnej kultúry.

Kroky k zabezpečeniu kvalitného pracovného prostredia:

·                 Výber vhodných materiálov a prostriedkov

·                 Správne usporiadanie pracovných prostriedkov, materiálov a zásob

·                 Čistenie

·                 Vytváranie dobrého správania sa, dobrej morálky a disciplíny

Súlad pracovného prostredia sa musí kontrolovať podľa záznamov          Vyhodnotenie pracovného prostredia (Z 06-6.0.1) a Spojnicový diagram (Z 06-6.0.2).

 

6.7         Protipožiarne smernice

Úlohou tejto procedúry k procesu je popísať riadenie a vykonávanie povinností na úseku ochrany pred požiarmi tak v oblasti prevencie, ako aj likvidácie požiarov v konkrétnych podmienkach v rámci organizačného členenia organizácie.

 

6.8      Súvisiaca dokumentácia

S 06-1                       Pracovný poriadok

S 06-2                       Prevádzkový poriadok

S 06-3                       Školenie, vzdelávanie a hodnotenie

S 06-4                       Pravidlá investícií

S 06-5                       Pravidlá uvedenia do prevádzky prístrojov a zariadení

Z 06-3.0.1     Denník školení

Z 06-3.0.2     Plán vzdelávania

Z 06-3.0.3     Hodnotenie zamestnanca

Z 06-4.0.1     Investičný plán

Z 06-5.0.1     Protokol o uvedení do prevádzky

Z 06-6.0.1     Vyhodnotenie pracovného miesta

Z 06-6.0.2     Stĺpcový diagram

 

7.0         Realizácia produktu

7.1      Vyšetrenie pacienta

Smernica k procesu S 07-1 opisuje hlavnú činnosť NZZ, t.j. vykonávanie vyšetrení magnetickou rezonanciou pre nemocnice, ambulantné zdravotnícke zariadenia a  v prípade záujmu aj pre samoplatcov. Popisuje objednávanie, prípravu pacientov pred vyšetrením a tiež protokol P 07-1.

 

7.2.     Hygienické smernice

Vypracovanie a dodržiavanie jednotných hygienických pravidiel v NZZ je popísané v S 07-2. NZZ má vypracovaný harmonogram upratovania Z 07-2.0.1, ktorého dodržiavanie svojím podpisom potvrdzuje zodpovedná upratovačka.

 

 

 

7.3      Pravidelná údržba a opravy porúch prístrojov

Zachovanie stavu a  používanie prístrojov a zariadení v NZZ podľa určenia musí byť zabezpečené dodržiavaním, ako  aj  snahou o dodržiavanie, návodov  na  obsluhu a poriadku údržby a  opráv. Úlohy kontroly a  údržby, ktoré sa musia vykonávať v NZZ, určuje vedúci rádiologický asistent za dodržiavania charakteru prístrojov a zariadení, resp. príručiek k prístrojom a zariadeniam.

Každú formu údržby vedúci rádiologický asistent zaznamenáva v prevádzkovom denníku (Z 07-3.01) príslušného prístroja alebo zariadenia.

V prípade porúch vyskytujúcich sa na zariadeniach a prístrojoch je povinnosťou zamestnanca NZZ, ktorý túto poruchu zistí, nahlásiť ju vedúcemu rádiologickému asistentovi, prípadne zmluvnej servisnej firme. Zápis o poruche prístroja a zariadenia sa uskutoční do Prevádzkového denníka príslušného prístroja a zariadenia (Z 07-3.0.1). Proces údržby je bližšie definovaný v S 07-3.

 

7.4         Skladové hospodárstvo a obstarávanie

Vedenie NZZ zabezpečí vhodné uschovávacie a skladovacie priestory na  kontrastné, pomocné roztoky,  pomocný zdravotnícky materiál, čistiace a  dezinfekčné prostriedky, náhradné diely a príslušenstvo, ako aj kancelárske potreby, ktoré sú nevyhnutné pri pracovných činnostiach NZZ.

Úlohami zodpovedných osôb je ustavičná aktualizácia skladových zásob vyššie uvedeného, zabezpečovanie zachovania dobrého stavu vyššie uvedeného, ako aj zvolenie vhodného ľahko prístupného miesta uschovania. 

            Spôsob uskladnenia ako aj zachovanie stavu počas uskladnenia, ďalej príjem a výdaj, obstarávanie a dokumentácia sú definované v S 07-4 (Skladové hospodárstvo) a  S 07-5 (Obstarávanie).

 

7.5      Vývoj

            Proces „Návrh a vývoj“ spoločnosť Diagnosticum s.r.o. Humenné s.r.o. nemá zahrnutý vo svojom systéme manažérstva kvality.

 

7.6      Súvisiaca dokumentácia

S 07-1                       Vyšetrenie pacienta

S 07-2                       Hygienické smernice

S 07-3                       Pravidelná údržba a oprava porúch strojov

S 07-4                       Skladové hospodárstvo

S 07-5                       Obstarávanie

P 07-1                       Magnetická rezonancia

Z 07-3.0.1     Prevádzkový denník

Z 07-2.0.1     Harmonogram upratovania

 

8.0         Meranie, analýza a zlepšovanie

8.1      Manažment sťažností zákazníka

Sťažnosť zákazníka má byť vyšetrená v mieste jej vzniku. Vedenie NZZ, prípadne ním poverená osoba, má za úlohu informovať zákazníkov na základe ich podnetov, eventuálne prevádzkového poriadku NZZ.

Vyšetrenie sťažnosti zákazníka, ako aj prijatie potrebných nápravných, zlepšujúcich a  preventívnych opatrení, je v  kompetencii vedenia NZZ, prípadne ním poverenej osoby. Oprávnené sťažnosti zákazníkov sa zaznamenajú písomnou formou s  označením presnej identifikácie skutočností a zodpovedných. S  formulárom Záznam o nezhode sa nakladá podľa pokynov  S 08-4.

Efektívne vyšetrenie sťažnosti zákazníkov definuje S 08-1.

 

8.2      Obstarávanie údajov

Sestra spracováva pomocou softvéru RIS jedenkrát za kalendárny mesiac zhrnutie uskutočnených výkonov v NZZ, a to pre každú zdravotnú poisťovňu zvlášť. Vypracované zhrnutia, obsahujúce diskety s dávkami pre jednotlivé zdravotné poisťovne a  sprievodné listy k dávkam pre jednotlivé zdravotné poisťovne, odovzdá na vedenie NZZ, ktoré po pripojení faktúr k spomínaným materiálom zabezpečí ich odoslanie do príslušnej zdravotnej poisťovne, a to najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Získanými informáciami z uvedenej mesačnej analýzy sú aj mesačné počty jednotlivých druhov vyšetrení, na základe ktorých je možné odhadnúť aj približnú spotrebu zdravotného materiálu na nasledujúce obdobie.

 

8.3      Audit SMK

Skúmanie, hodnotenie a kontrola prevádzky SMK prebieha podľa interného plánu auditu manažmentu kvality Z 08-3.0.1. Plán auditu sa pripravuje na jeden kalendárny rok. Termín prípravy : december predchádzajúceho roka.

Plán auditu sa musí rozšíriť na všetky prvky systému. Interval kontroly jednotlivých prvkov je určovaný podľa dôležitosti činnosti, ako i výsledkami predchádzajúcich auditov.

Minimálne jedenkrát ročne sa musí kontrolovať dodržiavanie pokynov systému, realizačných popisov a všetkých pracovných oblastí. Pre každú oblasť určuje plán auditu osobu zodpovednú za vykonanie kontroly - ktorá musí byť nezávislá od kontrolovanej oblasti a musí mať menovanie ako interný audítor - a mesiac konania auditu. Po informovaní Radou kvality schvaľuje predseda plán auditov. Kontrolou poverený zodpovedný audítor je zodpovedný za odsúhlasenie dňa kontroly a času s vedúcim kontrolovaného úseku.

Priebeh auditu SMK bližšie definuje S 08-3.

 

8.4      Manažment nezhôd

Každý vo svojej pracovnej oblasti je povinný zaznamenať skutočnosti, vykonať zistenie možných rizík a kritických situácií a zabrániť činnostiam a opakujúcim sa problémom, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb, ohroziť zákazníkov, personál alebo tretie osoby. Hlavným prostriedkom k  zhromažďovaniu dát je formulár, do ktorého sa zaznamenávajú vzniknuté nezhody (Z 08-4.0.1). Tento záznam sa musí nachádzať u PMK.

Zástupca oblasti, v ktorej bol problém spozorovaný, je povinný do tohto formulára uviesť všetky okolnosti o probléme, ktorý spôsobil prerušenie činnosti alebo zabránil bezchybnému priebehu a rizikovým faktorom. Ako nezhody sa zaznamenávajú iba tie skutočnosti, ktoré vyžadujú neštandardné zásahy.

8.5         Nápravné a preventívne opatrenia

Základom nápravných a preventívnych opatrení je zaisťovanie informácií, ktoré pochádzajú z troch zdrojov.

a./       Problémy alebo riziká v dokumente určujúcom nezhody - záznam o nezhode    (Z 08-4.0.1).

b./       Problémy uvedené v pláne opatrení (Z 04-1.0.3) vydanom vedením NZZ.

c./        Nezhody zistené počas auditu (Z 08-3.0.2).

 

Úlohou PMK je v záujme odstraňovania dôvodov pre vznik nezhody:

·                    Šetrenie obsahu dokumentu Z 08-4.0.1  

·                     Osoba zodpovedná za odstraňovanie dôvodov vzniku nezhody postupuje ďalej podľa S 08-5, po odstránení dôvodov zdokumentuje nápravu v dokumente záznam o nezhode (Z 08-4.0.1) obdŕžanom od PMK a po podpísaní zašle vyplnený dokument  späť PMK

·                     PMK dohliada, aby lehota prevedenia nápravných a preventívnych opatrení bola dodržaná,  a aby vedúci oblasti, kde bol problém zaznamenaný, bol o účinných nápravných a/ alebo preventívnych opatreniach informovaný.

 

Realizácia nápravných a/alebo preventívnych opatrení musí byť nahlásená PMK. Vykonanie nápravných/ preventívnych opatrení bližšie definuje S 08-5.

 

8.6      Súvisiaca dokumentácia

S 08-1                       Manažment sťažností zákazníka

S 08-2                       Obstarávanie údajov

S 08-3                       Interný audit

S 08-4                       Manažment nezhôd

S 08-5                       Nápravné a preventívne opatrenia

Z 08-3.0.1     Plán auditov SMK

Z 08-3.0.2     Správa z auditu

Z 08-4.0.1     Záznam o nezhode

 

9.0         Interakcia procesov SMK

           Príloha 1:       Interakcia subprocesov procesu Zodpovednosť manažmentu

           Príloha 2:       Interakcia subprocesov procesu Manažérstvo zdrojov

           Príloha 3:       Interakcia subprocesov procesu Realizácia produktu

           Príloha 4:       Interakcia subprocesov procesu Meranie, analýza, zlepšovanie

           Príloha 5:       Menovací dekrét PMK

           Príloha 6:       Mapa procesov