Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Abdomen

Pokrok v MR diagnostike priniesol špeciálne a rýchlo skenujúce sekvencie so zadržaním respirácie, ktoré redukujú pohybové artefakty a dovoľujú MR zobrazovaniu doplniť a v mnohých prípadoch aj nahradiť CT vyšetrenie.

Udáva sa, že CT prehliada medzi 20 až 30% hepatálnych metastáz. Zlepšenie ich detekcie je veľmi dôležité, nakoľko u karcinómu je hepar 10 krát častejšie postihovaným metastázami než iné orgány. Preto MR zobrazovanie je vynikajúce skríningové vyšetrenie heparu s veľkou senzitivitou v odhaľovaní lézií, zvlášť metastáz.

MR zobrazovanie je veľmi citlivé a špecifické aj v diagnostike najčastejšej hepatálnej neoplázie a to kavernózneho hemangiómu. Je tiež užitočné v odhaľovaní a monitorovaní progresie takých ochorení, ako je hepatitída, hemochromatóza, šírenie intraabdominálnych nádorov, trombóza renálnej vény, invázia dolnej dutej žily tumorom a obštrukcie portálnej vény. Stále sa zväčšuje úloha MR zobrazovania v diagnostike adrenálnych, renálnych a pankreatických expanzií ako aj všetkých typov retroperitoneálnych chorôb.

Indikácie zahrňujú:

· Hepar
primárne tumory a metastázy, lymfóm, kavernózny hemangióm, hepatitída, cirhóza, hemochromatóza, obštrukcia portálnej vény.

· Tumory, cysty, hemorágie, abscesy

· nadobličiek, pankreasu, sleziny, obličiek.

· Rozsah tumoru a jeho vniknutie do vaskulárnych štruktúr
(napr. do dolnej dutej žily a do renálnych vén)

· Retroperitoneálne lézie

· Aneuryzma a disekcia aorty
(diferencovanie falošného lúmenu od pravého)

· Lymfadenopátia,
periaortálna a retroperitoneálna

· Hodnotenie traumy

·

· Pankreas, žlčové cesty

· MRCP (MR cholangiopankreatikografia)

· tumor, obštrukcia žlčových ciest, zápaly