Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Prsníky

Charakterizovanie lézie – MR vyšetrenie prsníkov môže byť indikované, keď iné zobrazovacie vyšetrenia (usg a mamografia) a fyzikálne vyšetrenie sú nejednoznačné pre prítomnosť karcinómu prsníka (CAP). MR vyšetrenie prsníkov môže byť nápomocné u pacientiek po operácii CAP na rozlíšenie medzi pooperačnou jazvou a recidívou karcinómu. Inou vhodnou indikáciou môže byť zlepšenie konvenčného zobrazenia prsníkov a to tak u silikónových implantátov ako aj u mamograficky denzných prsníkov.

Neoadjuvantná chemoterapia – MR vyšetrenie prsníkov môže byť indikované pred, počas a po ukončení chemoterapie za účelom hodnotenia chemoterapeutickej odpovede a určenie rozsahu reziduálnej choroby pre chirurgickou liečbou. Pri hodnotení rozsahu reziduálneho tumoru môžu byť nápomocné MR kompatibilné tkanivové markery umiestnené pred začatím neoadjuvantnej chemoterapie.

Infiltratívny lobulárny karcinóm – Fyzikálne vyšetrenie, mamografia a ultrasonografia môžu byť limitované pri hodnotení infiltratívneho lobulárneho karcinómu. MR vyšetrenie prsníkov môže byť indikované pre hodnotenie rozsahu, multifokality a multicentricity.

Infiltratívny duktálny karcinóm – MR vyšetrenie možno indikovať za účelom určenia rozsahu ochorenia, zvlášť u kandidátok na operáciu so zachovaním prsníka. MR vyšetrenie zistí u mnohých pacientiek rozsah ochorenia omnoho presnejšie než štandardná mamografia a fyzikálne vyšetrenie.

Axilárna lymfadenopátia, primárny tumor neznámy – MR vyšetrenie možno indikovať u pacientiek s axilárnou lymfadenopátiou a bez mamografického alebo fyzikálneho nálezu svedčiaceho pre primárny CAP. U pacientiek s CAP MR vyšetrenie prsníka môže lokalizovať primárny tumor a určiť rozsah ochorenia pre definitívnu liečbu. Negatívne MR vyšetrenia prsníka môže vylúčiť prsník ako primárne miesto lokalizácie karcinómu a zabráni tak mastektómii, ktorá by nebola prínosom pre liečbu.

Pooperačná rekonštrukcia tkaniva – MR vyšetrenie prsníka možno indikovať pri podozrení na recidívu karcinómu u pacientiek s prenesenými tkanivovými pruhmi (rectus, latissimus dorsi a gluteus) alebo s implantátmi.

Silikónové a nesilikónové implantáty prsníkov – MR vyšetrenie prsníkov možno indikovať u pacientiek so silikónovými i nesilikónovými implantátmi, u ktorých je ťažko urobiť mamografické vyšetrenie. V týchto prípadoch je MR vyšetrenie nápomocné pri diagnostikovaní CAP, pri hodnotení celistvosti implantátu a vylúčení jeho ruptúry.

Prerastanie do fascie – MR vyšetrenie možno indikovať predoperačne tak u kandidátok na mastektómiu ako aj u kandidátok na odstránenie tumoru pri zachovaní prsníka. MR vyšetrením tu definujeme vzťah k fascii, šírenie do musculus pectoralis major alebo do musculus serratus anterior a do interkostálnych svalov.

Kontralaterálne vyšetrenie prsníka u pacientiek s malignitou prsníka – MR vyšetrenie odhalí u pacientiek s CAP prinajmenšom v 4 až 5 % karcinóm aj v kontralaterálnom prsníku. Je to často v prípadoch s negatívnym nálezom na mamografii a pri fyzikálnom vyšetrení.

Následná operácia pre reziduálnu chorobu – MR vyšetrenie môže byť použité pre hodnotenie reziduálnej choroby u pacientiek, ktoré nemali predoperačné MR vyšetrenie a u ktorých patologická vzorka demonštrovala blízke alebo pozitívne okraje reziduálnej choroby. MR vyšetrenie pomáha pri rozhodovaní, či je efektívnejšie použiť opakovanú excíziu alebo ev. či je potrebná mastektómia v prípade rozsiahlejšieho ochorenia.

Rekurencia karcinómu prsníka – MR vyšetrenie prsníkov možno indikovať u žien s pozitívnou anamnézou na karcinóm prsníka, u ktorých je podozrenie na opakovaný výskyt a klinické alebo mamografické vyšetrenie je nejednoznačné.