Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Mozog

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MR) má vyššiu senzitivitu v diferencovaní medzi rôznymi tkanivami v porovnaní s rtg a CT, preto je MR hlavnou zobrazovacou modalitou pre väčšinu chorobných procesov v centrálnom nervovom systéme. V mnohých prípadoch bola artériografia nahradená MR angiografiou, ktorá sa neustále vyvíja. U väčšiny typov mozgových lézií MR dosahuje viac než 90%-nú citlivosť v porovnaní so 77%-nou citlivosťou CT a dosahuje to bez používania rizikovej jódovej kontrastnej látky a bez škodlivého RTG žiarenia používaného pri CT vyšetrení. Táto bezpečnosť MR vyšetrenia ho robí zvlášť vhodným pre deti a starších pacientov.

Klinickú prednosť MR zobrazovania vo včasnom odhaľovaní ochorení možno demonštrovať zreteľným kontrastom medzi sivou a bielou hmotou mozgu, tumorom, ischémiou, infarktom, demyelinizačnými plátmi u SM, infekciou, abscesom a krvácaním. Táto výrazná senzitivita MR zobrazovania je dobre doplnená aj schopnosťou priamo zobraziť obraz na ktoromkoľvek mieste bez reformatovania a bez narušenia kostenými štruktúrami, čo môže degradovať CT obrazy (zvlášť v zadnej jame, v oblasti veľkého záhlavového otvoru a v oblasti temporálnych lalokov).

MR zobrazovanie s podaním Gadolinioveho kontrastu sa stalo „zlatým štandardom“ pri prvotnom hodnotení mozgových nádorov všetkých typov; pri pooperačných kontrolách, pri diferencovaní edému od nádorového ložiska; u metastáz mozgu a u tých patológii, kde sa vyžaduje odhaľovanie veľmi malých lézií.

Patria sem aplikácie:

· Primárne a sekundárne (MTS) neoplázie
tak tumory hemisfér mozgu, ako aj zadnej jamy, foramen occipitale magnum (kraniovertebrálneho prechodu), hypofýzy a lézie PC uhla (akustické neurinómy)

· Porážka (infarkt) a iné vaskulárne lézie
tak lakunárne infarkty ako aj hypertenzívna choroba a choroba malých ciev, lézie zadnej jamy a mozgového kmeňa, infarkt (aj hemoragický), artériovenózne malformácie, multi-infarktová demencia

· Epilepsia
aj temporálna mesiálna skleróza

· Traumatické poranenia
ako je kontúzia mozgu, subdurálny hematóm, difúzne axonálne poranenie

· Degeneratívne choroby
ako je demencia (Alzheimerova choroba), radiačná glióza, nekróza, pooperačné zmeny.

· Demyelinizačné choroby
ako je mnohotná skleróza (MS), alkoholová myelinolýza, detské ochorenia bielej hmoty, leukodystrofie.

· Infekčné a zápalové choroby
ako je herpetická encefalitída, meningitída, abscesy, cerebrálna vaskulitída, granulomatózne lézie (napr. sarkoidóza), AIDS – vo vzťahu k meningoencefalitíde.

· Hydrocefalus
komunikujúci vs. nekomunikujúci.

· Psychiatrické poruchy
MR vyšetrenie možno použiť na sledovanie pridružených organických porúch alebo štrukturálnych abnormalít, napr. u psychomotorickej retardácie, afektívnych porúch (schizofrénia, maniodepresia, atď.), demencia.

· Temporomandibulárny kĺb (TMK)
ako je subluxácia artikulárneho disku, kondylárna degenerácia, porucha hybnosti.